กิจกรรม “ปักไผ่” เพื่อชะลอคลื่นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ณ ชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

จัดขึ้นเพื่อสมานสามัคคี ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬาจันทนยิ่งยิ่ง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“แปลนรักษ์ป่า ครั้งที่ ๑๓” ณ วัดป่าสุคะโต และวัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 17-19 มิถุนายน 2559

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th