สำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท ไมเนอร์ จำกัด

บริษัท นารายณ์โฮเตล จำกัด

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อตก.)

บริษัท ชาโต เดอ เขาใหญ่
เรสซิเด้นท์เชียล จำกัด

สภากาชาดไทย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

การเคหะแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมยุทธโยธาทหารบก

“ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ในการบริการด้านวิชาชีพของประเทศ ”