บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 3365 และเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 0813/56 เพื่อดำเนินงานการให้บริการทางวิชาชีพด้านที่ปรึกษาการบริหารและควบคุมการก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ผ่านมามีผลงานด้านการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน , อาคารที่พักอาศัย , โรงแรม , โชว์รูม , ร้านค้า , โบราณสถาน , พระราชวัง , อาคารพิพิธภัณฑ์ , สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศจากศูนย์กลาง คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประชากรภายในประเทศ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนด้านอื่นๆ ให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า เตรียมพร้อมการเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทำให้มี การขยายพื้นที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เกิดเขตเศรษฐกิจใหม่ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั่นหมายถึงธุรกิจในภาคการก่อสร้าง จะต้องมี ความสำคัญเป็นอันดับแรกที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องพัฒนาและลงทุนทั้งระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การลงทุนการก่อสร้างอาคารเพื่อตอบสนองการใช้สอยของผู้คน ประกอบไปด้วย อาคารที่พักอาศัย , โรงพยาบาล , สถานศึกษา , โรงแรม , โรงงานอุตสาหกรรม , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้า ตลอดจนอาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบันผู้ลงทุนโดยเฉพาะในภาคเอกชนได้พัฒนาโครงการที่ลงทุน เพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือวิธีการของแต่ละโครงการ เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ และผลประกอบการที่หวังผลกำไรสูงสุดดังนั้นผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีบุคลากรและทีมงาน ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ลงทุนร่วมหรือเป็นทางเลือกอื่นในการว่าจ้าง เช่น การจ้างผู้ออกแบบในสาขาต่างๆ , การจ้างผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง , การจ้างทำการตลาด , การจ้างบำรุงรักษาอาคาร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในโครงการนั้นๆวิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ในการบริการด้านวิชาชีพของประเทศ”1
พันธกิจ (Mission)
 1. บริหารจัดการโครงการด้วยความตั้งใจ และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ใช้บริการ
 2. นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบการทำงานอบรม
  ให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
 3. รับรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและการก่อสร้าง
 4. สนับสนุนการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและประเทศชาติร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร2
คุณค่า (Values)
 1. ให้ความสำคัญต่อผู้ใช้บริการในการรับรู้ถึงความต้องการ ความคาดหวัง และการตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
  ผู้ใช้บริการ
 2. ให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์กรทุกระดับในด้านการพัฒนาความรู้ และการทำงานเป็นทีม
 3. พัฒนาหาวิธีการเพื่อสร้างระบบการทำงานใหม่ๆ ทดแทนระบบการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสนองตอบการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
 4. มีหลักจริยธรรม และคุณธรรม24hr Hotline

02 884 1995

Mon – Sat : 8.30 – 17.30
Sunday : Closed

Tel : 02 884 1995
Fax : 02 884 1996


“ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ในการบริการด้านวิชาชีพของประเทศ ”