บริการด้านวิชาชีพ งานที่ปรึกษาออกแบบ งานบริหารโครงการและงานบริหารควบคุมงานก่อสร้าง

การบริหารงานโครงการ

 • กำหนดโครงสร้างการบริหารโครงการ การประสานงาน
 • การควบคุมเวลา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • การควบคุมคุณภาพงาน
 • การจัดหาผู้ออกแบบ
 • การตรวจสอบแบบระหว่างการออกแบบ
 • ด้านกฎหมาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโครงการ

การบริหารงานก่อสร้าง

 • จัดทำแผนงานหลักโครงการ
 • ให้คำปรึกษาและตรวจสอบแบบก่อสร้าง
 • คัดเลือกและจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • การควบคุมงานก่อสร้าง
 • ช่วงส่งมอบอาคารและประกันผลงาน

การควบคุมงานก่อสร้าง

 • ควบคุมเวลา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • ควบคุมคุณภาพงาน
 • ควบคุมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การสำรวจและประเมินราคา

 • ที่ปรึกษาจัดทำงบประมาณโครงการ
 • จัดทำรายละเอียดด้านราคา
 • วิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
 • Value Engineering (VE)

BROCHURE

Company Profile

DOWNLOAD

MEET & ASK

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

CONTACT US

“ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ในการบริการด้านวิชาชีพของประเทศ ”