จัดขึ้นเพื่อสมานสาม้คคี ในวันที่ 24 กันยายน 2559

ณ อาคารกีฬาจันทนยิ่งยิ่ง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th