อาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์