อาคารที่พักอาศัย 28 ชั้น แปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : การเคหะแห่งชาติ