อาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนประสาทวิทยา จังหวัดนนทบุรี

ประเภทงาน : งานออกแบบ

เจ้าของโครงการ : โรงเรียนประสาทวิทยา จังหวัดนนทุบรี