โครงการก่อสร้างอาคารสุคติสถาน

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง