เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ต่อเนื่องจากเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิม) บริเวณบ้านประมง หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง