เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง