ระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง