สรุปสถานะล่าสุด

สัญญาจ้างผู้รับเหมา >>   คลิกดูรายละเอียด

สัญญาจ้างที่ปรึกษา >>    คลิกดูรายละเอียด

ด้านการควบคุมงบประมาณโครงการ

  • มูลค่างานก่อสร้าง             999,500,000.00    บาท
  • จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว           –
  • จำนวนเงินที่คงเหลือ         999,500,000.00     บาท

ด้านการควบคุมแผนงานก่อสร้าง

แผนงานเดือน มีนาคม  2560

แผนงานสะสม           65   %

ผลงานที่ทำได้จริง      6.42  %

ผลการดำเนินงานโครงการ

งานเตรียมการ ประกอบด้วย
–  งานสำนักงานชั่วคราว ห้องประชุม และโรงเก็บวัสดุ ดำเนินงานแล้วเสร็จ  100%
–  งานรั้วชั่วคราวกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
–  งานปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง        ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
–  งานติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าชั่วคราว   ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
–  งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test) ดำเนินงานแล้วเสร็จ      100 %
–  งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS)
–  งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก จำนวนทั้งหมด             333      ต้น
–  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       152       ต้น
–  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร     ดำเนินงานแล้วเสร็จ       158       ต้น
–  รวม งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       310       ต้น
คิดเป็นร้อยละ      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       94.06     %

งานขนย้ายดินเสาเข็มเจาะระบบเปียก      ดำเนินงานแล้วเสร็จ    9,424     ลบ.ม.    คิดเป็นร้อยละ   ดำเนินงานแล้วเสร็จ       00     %

–  งานติดตั้งเสาเข็มพืด Sheet Pile ดำเนินงานแล้วเสร็จ      180       แผ่น
คิดเป็นร้อยละ        ดำเนินงานแล้วเสร็จ      21.92     %

งานขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

          Shop Drawing approved งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 3 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 2 รายการอยู่ระหว่างรออนุมัติ 1 รายการ ดังนี้

ขออนุมัติหมวดงานเตรียมการ

•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing สำนักงานชั่วคราว

ขออนุมัติหมวดงานโครงสร้าง

•  ขออนุมัติ Shop Drawing แบบขยายเสาเข็มเจาะ  (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 1
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 2
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 3
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 4
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 5
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 6
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 7
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 8  (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขเอกสาร)

งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์โครงการ

วัสดุและอุปกรณ์งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 14 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว13 รายการ อยู่ระหว่างรออนุมัติ 1 รายการ ดังนี้

ขออนุมัติหมวดงานเตรียมการ
– 
ขออนุมัติใช้แผนควบคุมฝุ่นละออง
– 
ขออนุมัติใช้แผนการอนุมัติวัสดุงานสถาปัตยกรรม

ขออนุมัติวัสดุงานโครงสร้าง
– 
ขออนุมัติใช้ระบบป้องกันดินพัง และรายการคำนวณป้องกันดินพัง ของบริษัท แอล.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ขออนุมัติใช้แผ่นกันซึม (WATERPROOF MEMBRANE)ของ บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
ขออนุมัติใช้ซีเมนต์กันซึมภายในบ่อเก็บน้ำและบ่อลิฟท์ ของ บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
ขออนุมัติใช้ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS63 สำหลับงาน Catwalk และตะแกรงจ๊อยซ์ 811 สำหรับงานคอนกรีตโครงสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโฮบ (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)
ขออนุมัติใช้ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 สำหรับงานโครงสร้าง ของบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
ขออนุมัติใช้น้ำยาเจาะเสียบ ของ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
ขออนุมัติใช้ อิฐบล๊อก ขนาด 7 ซม. ของ บริษัท ภูมินทร์ธารา จำกัด (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)
ปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกันดินพัง (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)

สรุปผลงานประจำเดือน ปี 2560

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในการบริหารงานก่อสร้าง

ด้านการควบคุมงบประมาณโครงการ

•  มูลค่างานก่อสร้าง           999,500,000.00         บาท
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว           –
•  จำนวนเงินที่คงเหลือ       999,500,000.00         บาท

ด้านการควบคุมแผนงานก่อสร้าง

แผนงานเดือน มกราคม 2560
แผนงานสะสม             73     %

ผลงานที่ทำได้จริง      2.97    %

ผลการดำเนินงานโครงการ

งานเตรียมการ ประกอบด้วย
•  งานสำนักงานชั่วคราว ห้องประชุม และโรงเก็บวัสดุ ดำเนินงานแล้วเสร็จ  90%
•  งานรั้วชั่วคราวกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง      ดำเนินงานแล้วเสร็จ  100 %
งานปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง        ดำเนินงานแล้วเสร็จ   100 %
งานติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าชั่วคราว     ดำเนินงานแล้วเสร็จ  100 %

งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS)
•  งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก จำนวนทั้งหมด 333 ต้น
• 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร   ดำเนินงานแล้วเสร็จ   47 ต้น
 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร   ดำเนินงานแล้วเสร็จ  27  ต้น
•  รวม งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก        ดำเนินงานแล้วเสร็จ   74   ต้น
คิดเป็นร้อยละ  ดำเนินงานแล้วเสร็จ   22.22 %

•  งานขนย้ายดินเสาเข็มเจาะระบบเปียก
•  ดำเนินงานแล้วเสร็จ  1,182  ลบ.ม.
•  คิดเป็นร้อยละ ดำเนินงานแล้วเสร็จ   61  %


งานขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

•  Shop Drawing approved งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 3 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 3 รายการ ดังนี้
•  อนุมัติใช้แผนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก
•  ขออนุมัติใช้ค่าพิกัดเสาเข็มเจาะ
•  อนุมัติใช้แผนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก

งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์โครงการ

•  วัสดุและอุปกรณ์งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 3 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 3 รายการ ดังนี้
•  ขออนุมัติใช้คอนกรีตผสมเสร็จ TPI
•  ขออนุมัติใช้เหล็กเสริมคอนกรีต
•  ขออนุมัติใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียก

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในการบริหารงานก่อสร้าง

ด้านการควบคุมงบประมาณโครงการ

•  มูลค่างานก่อสร้าง          999,500,000.00         บาท
•  จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว           –
•  จำนวนเงินที่คงเหลือ     999,500,000.00         บาท

ด้านการควบคุมแผนงานก่อสร้าง

•  แผนงานเดือน กุมภาพันธ์ 2560
•  แผนงานสะสม             17     %
•  ผลงานที่ทำได้จริง         4.74     %

ผลการดำเนินงานโครงการ

งานเตรียมการ ประกอบด้วย
•  งานสำนักงานชั่วคราว ห้องประชุม และโรงเก็บวัสดุ ดำเนินงานแล้วเสร็จ   95  %
•  งานรั้วชั่วคราวกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง       ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
•  งานปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง         ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
•  งานติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าชั่วคราว      ดำเนินงานแล้วเสร็จ     100 %
•  งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)     ดำเนินงานแล้วเสร็จ      100  %

งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS)
•  งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก จำนวนทั้งหมด             333   ต้น
•  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       122    ต้น
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       69       ต้น
รวม งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       191       ต้น
คิดเป็นร้อยละ       ดำเนินงานแล้วเสร็จ       57.35     %

•  งานขนย้ายดินเสาเข็มเจาะระบบเปียก     
ดำเนินงานแล้วเสร็จ       7,980     ลบ.ม.                        
คิดเป็นร้อยละ       ดำเนินงานแล้วเสร็จ       84     %

งานขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

•  Shop Drawing approved งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 3 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 2 รายการอยู่ระหว่างรออนุมัติ 1 รายการ ดังนี้

ขออนุมัติหมวดงานเตรียมการ
•  ขออนุมัติตำแหน่งเสาเข็มทดสอบ Static Load Test
•  ขออนุมัติตำแหน่งเสาเข็มทดสอบ Dynamic Load Test
•  ขออนุมัติใช้แผนการอนุมัติ Shop Drawing งานระบบ (รออนุมัติ)

งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์โครงการ

•  วัสดุและอุปกรณ์งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 14 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว13 รายการ อยู่ระหว่างรออนุมัติ 1 รายการ ดังนี้

ขออนุมัติหมวดงานเตรียมการ
•  ขออนุมัติใช้ผลตรวจสอบกล้อง
•  ขออนุมัตินำส่งเอกสารระเบียนเสาเข็มเจาะ ตั้งแต่วันที่ 13-31 ม.ค. 60
•  ขออนุมัติคุณสมบัติบุคลากรภายในโครงการ
•  ขออนุมัติใช้การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(Seismic Test)
•  ขออนุมัติใช้การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม(Static Load Test)
•  ขออนุมัติใช้การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ (Dynamic Load Test On Large Diameter Bored Pile)
•  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งในการเปิดประตูเข้า – ออก (ประตู3) (รออนุมัติ)
•  ขออนุมัติใช้ใบรับรองการตรวจสอบ (ปจ.2)
•  ขออนุมัตินำส่งเอกสารระเบียนเสาเข็มเจาะ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.พ. 60

ขออนุมัติวัสดุงานโครงสร้าง
•  ขออนุมัติใช้คอนกรีตผสมเสร็จ TPI
•  ขออนุมัติใช้เหล็กเสริมคอนกรีต
•  ขออนุมัติใช้เหล็กรูปพรรณ
•  ขออนุมัติใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต
•  ขออนุมัติใช้น้ำยาประสานคอนกรีต
•  ขออนุมัติใช้น้ำยาแบบ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในการบริหารงานก่อสร้าง

ด้านการควบคุมงบประมาณโครงการ

•  มูลค่างานก่อสร้าง          999,500,000.00         บาท
•  จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว           –
•  จำนวนเงินที่คงเหลือ      999,500,000.00         บาท

ด้านการควบคุมแผนงานก่อสร้าง

•  แผนงานเดือน มีนาคม 2560          
•  แผนงานสะสม               65     %
•  ผลงานที่ทำได้จริง         6.42     %

ผลการดำเนินงานโครงการ

งานเตรียมการ ประกอบด้วย
•  งานสำนักงานชั่วคราว ห้องประชุม และโรงเก็บวัสดุ ดำเนินงานแล้วเสร็จ         100 %
• งานรั้วชั่วคราวกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง     ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100  %
• งานปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
• งานติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าชั่วคราว   ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %
• งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)   ดำเนินงานแล้วเสร็จ       100 %

งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS)
• งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก จำนวนทั้งหมด             333      ต้น
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       152 ต้น
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร      ดำเนินงานแล้วเสร็จ       158 ต้น
รวม งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก             ดำเนินงานแล้วเสร็จ       310  ต้น
คิดเป็นร้อยละ         ดำเนินงานแล้วเสร็จ       94.06 %

•  งานขนย้ายดินเสาเข็มเจาะระบบเปียก
ดำเนินงานแล้วเสร็จ       9,424     ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ   ดำเนินงานแล้วเสร็จ       00 %

• งานติดตั้งเสาเข็มพืด Sheet Pile ดำเนินงานแล้วเสร็จ      180       แผ่น 
คิดเป็นร้อยละ    ดำเนินงานแล้วเสร็จ      21.92     %

งานขออนุมัติแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing)

•  Shop Drawing approved งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 3 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 2 รายการอยู่ระหว่างรออนุมัติ 1 รายการ ดังนี้

ขออนุมัติหมวดงานเตรียมการ
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing สำนักงานชั่วคราว

ขออนุมัติหมวดงานโครงสร้าง
•  ขออนุมัติ Shop Drawing แบบขยายเสาเข็มเจาะ (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 1
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 2
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 3
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 4
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 5
•   ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 6
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 7
•  ขออนุมัติใช้ Shop Drawing ข้อกำหนดทั่วไป 8 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขเอกสาร)

งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์โครงการ

•  วัสดุและอุปกรณ์งานโครงสร้าง จำนวนรายการขออนุมัติ 14 รายการ ได้รับการอนุมัติแล้ว13 รายการ อยู่ระหว่างรออนุมัติ 1 รายการ ดังนี้

ขออนุมัติหมวดงานเตรียมการ
•  ขออนุมัติใช้แผนควบคุมฝุ่นละออง
•  ขออนุมัติใช้แผนการอนุมัติวัสดุงานสถาปัตยกรรม

ขออนุมัติวัสดุงานโครงสร้าง
•  ขออนุมัติใช้ระบบป้องกันดินพัง และรายการคำนวณป้องกันดินพัง ของบริษัท แอล.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
•  ขออนุมัติใช้แผ่นกันซึม (WATERPROOF MEMBRANE)ของ บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
•  ขออนุมัติใช้ซีเมนต์กันซึมภายในบ่อเก็บน้ำและบ่อลิฟท์ ของ บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
•   ขออนุมัติใช้ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS63 สำหลับงาน Catwalk และตะแกรงจ๊อยซ์ 811 สำหรับงานคอนกรีตโครงสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโฮบ (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)
• 
ขออนุมัติใช้ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 สำหรับงานโครงสร้าง ของบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
• 
ขออนุมัติใช้น้ำยาเจาะเสียบ ของ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
•  ขออนุมัติใช้ อิฐบล๊อก ขนาด 7 ซม. ของ บริษัท ภูมินทร์ธารา จำกัด (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)
•  ปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกันดินพัง (อยู่ระหว่างผู้ออกแบบพิจารณา)

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th