เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำภูรา (ระยะที่ 2) หมู่ 1, 2 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง