ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว หลังโรงแรมริมปาว จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ประเภท : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง