เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน บ้านทุ่งสามเกาะ หมู่ 2 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ  : กรมโยธาธิการและผังเมือง