เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่างิ้ว บ้านสะพานยาง หมู่ 7 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง