อาคารปัญญานันทานุสรณ์

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : วัดชลประทานรังสฤษดิ์