งานปรับปรุงกุฏิสี่เหลี่ยม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

ประเภทงาน : ปรับปรุงอาคาร

เจ้าของโครงการ : วัดชลประทานรังสฤษดิ์