สถานที่จัดกิจกรรม : ชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอแนวคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล