งานโครงสร้าง

0%

งานสถาปัตยกรรม

0%

งานระบบ

0%

สภาพพื้นที่เดิมสำรวจงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : กรมยุทธโยธาทหารบก

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เริ่มสัญญา 29 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดสัญญา 28 มิถุนายน 2564

มูลค่างาน 999,500,000.-

งานโครงสร้าง

0%

งานสถาปัตยกรรม

0%

งานระบบ

0%

งานโครงสร้าง

0%

งานสถาปัตยกรรม

0%

งานระบบ

0%

งานโครงสร้าง

0%

งานสถาปัตยกรรม

0%

งานระบบ

0%

งานโครงสร้าง

0%

งานสถาปัตยกรรม

0%

งานระบบ

0%

*หมายเหตุ*

สรุปผลงานประจำเดือน ปี 2560

ฐานราก

0%

โครงสร้าง

0%

สถาปัตย์

0%

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th