แปลนรักษ์ป่า ครั้งที่ ๑๓

ณ วัดป่าสุคะโต และวัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
วัน ศุกร์
, เสาร์, อาทิตย์ ที่ 17-19 มิถุนายน 2559

ภูหลง ป่าแห่งความหวัง ป่าต้นธารชีวิตและสายสัมพันธ์

     ภูหลง เป็นป่าดิบเขาและยังเป็นหนึ่งในป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำประทาว น้ำตกตาดโตน หล่อเลี้ยงจังหวัดชัยภูมิก่อนไหลไปรวมกับแม่น้ำชี ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา ครั้งหนึ่งเคยเป็นผืนป่ากว้างใหญ่กินพื้นที่หลายอำเภอ

     ภูหลง เป็นที่ตั้งของ วัดป่ามหาวัน เป็นสถานที่ซึ่งพระสงฆ์ได้พำนักอยู่เพื่อเรียนรู้ธรรมะ และได้ดูแลผืนป่าแห่งนี้มานานนับสิบปี ด้วยการอนุรักษ์ ป้องกันการลักลอบตัดไม้และเผาป่า และได้ร่วมมือกับชุมชนทำแนวกันไฟ ระยะทางหลายกิโลเมตร โดยมีพวกเราชาวแปลน เข้าไปให้ความสนับสนุน และลงมือทำร่วมกับชาวบ้าน และหน่วยงานอื่นๆ

     ภูหลง จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนที่ได้ไปเยี่ยมเยือน ในความหมายของ “การรักษาป่า คือการรักษาธรรม”

     ภูหลงมักจะประสบปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้พื้นที่ป่าลดลงจนน่าเป็นห่วง พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใต้การนำของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ  พระไพศาล วิสาโล และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มแปลน และพระไพโรจน์   อธิจิตฺโต อดีตพนักงานบริษัท แปลน ได้เริ่มต้นสำรวจพื้นที่ป่าร่วมกับชาวบ้าน จัดทำแนวเขตอนุรักษ์ ปลูกป่าเสริมในช่วงฤดูฝน จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าและจัดทำแนวป้องกันไฟป่าโดยรอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องในฤดูแล้ง ต่อมาได้พัฒนาเป็น “โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูป่า     ต้นน้ำลำปะทาว” เพื่ออนุรักษ์ป่าภูหลงอย่างยั่งยืน เกิดกิจกรรมด้านจิตสำนึกควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าหลายกิจกรรม

แปลน สานต่อการอนุรักษ์ป่า…กว่าทศวรรษ

    กว่า ๑๐ ปีแล้วที่ชาวแปลนพร้อมใจกันสนับสนุนด้านเงินทุนและช่วยลงแรงปลูกกล้าไม้ กับโครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูป่า  ต้นน้ำลำปะทาว ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะวัดและชุมชนเท่านั้น แต่ยังประโยชน์เกื้อกูลเกิดความผาสุกแก่สังคมโดยรวม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชาวแปลนที่เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือสังคม

ปีที่ ๑๓ ไฟไหม้ป่า แต่หัวใจเราชาวแปลน… ไม่เคยท้อถอย

     พวกเราชาวแปลน ได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกับชาวบ้าน และวัด ทำโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๓ แล้ว ในขณะที่พวกเราเริ่มเตรียมงานโครงการปลูกป่า ปีที่ ๑๓ ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ภูหลง ไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่ก่อนวันที ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ และไม่ดับได้โดยง่าย เนื่องจากไฟเกิดขึ้นหลายจุด ชาวบ้าน พระสงฆ์ และเครือข่าย ได้พยายามช่วยกันดับไฟกันเป็นสามารถ โชคดีที่ฝนแรกของเดือนเมษายน ได้ตกลงมาในพื้นที่นั้น ไฟป่าจึงสงบลง แต่ชาวบ้านและพระสงฆ์ ก็ยังคงต้องทำงานหนักในการพยายามดับไฟที่ยังไหม้สุมขอนอยู่

ป่าภูหลงเสียหายมาก รวมถึงต้นไม้ที่พวกเราได้ร่วมกันปลูกไว้ ก็โดนไฟป่าเผาทำลายไปด้วย ปีนี้ จึงเป็นปีที่พวกเราชาวแปลนชวนกันร่วมมือร่วมใจไปปลูกป่า เพื่อให้ความเขียวชอุ่มกลับคืนมา เราจะสู้กับไฟ ด้วยใจอันไม่ท้อถอย…

            …ป่าภูหลง วันนี้คงเหลืออยู่แห่งเดียวเท่านั้นที่เป็นป่ามรดกชิ้นสุดท้ายของหลังเขาลูกนี้ พวกเรามาอาศัยอยู่       ให้ความสำคัญ ชาวบ้านแถบนี้มีความสุข อุ่นใจ เมื่อได้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดบุญ บุญคือความอิ่มใจ สุขใจ ชื่นใจ พึ่งพาอาศัยกันได้…”

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th